IMG_1337.JPGIMG_1428.JPGIMG_0179.jpgIMG_1178.JPG100_0804.jpgIMG_1414.jpg

EUROPESE OMBUDSMAN

Europese Ombudsman en met de zelfde taak is in Spanje belast de Spaanse Ombudsman (defensor del pueblo). Hun taak bestaat uit:

Het verdedigen van de burger tegen wanpraktijken en vergissingen van Europese Administratieve Bestuursorganen
Klachten kunnen worden ingediend door een ieder (dus ook bedrijven, verenigingen en organisaties, die hun statutaire zetel in de Unie hebben), die onderdaan is van een lidstaat van de Europese Unie.
Onder wanbeheer wordt verstaan : Slecht of falend bestuur. Dit doet zich voor als een instelling niet handelt overeenkomstig de wet, nalaat de beginselen van behoorlijk bestuur te respecteren of mensenrechten worden geschonden.

Enige voorbeelden zijn:
- bestuurlijke onrechtmatigheid;
- onbillijkheid;
- discriminatie;
- machtsmisbruik;
- geen antwoord op vragen geven;
- weigeren informatie te verstekken, enzovoorts.

Bij klachten dient u duidelijk uw identiteit te vermelden en aan te geven tegen welke instelling of orgaan u de klacht indient alsmede de reden van uw klacht duidelijk uiteen te zetten.
De klacht moet binnen twee jaar na kennisneming van de feiten waarop Uw klacht is gebaseerd zijn ingediend. Het is niet noodzakelijk, dat u individueel door wanbeheer bent benadeeld.
Wel dient u terzake contact (persoonlijk of per brief) te hebben opgenomen met betreffende instelling of organisatie.
De ombudsman neemt geen klachten in behandeling, die in proces zijn bij een gerecht of waarover een rechter al eerder uitspraak over heeft gedaan.
De ombudsman zal u over het verloop en de uitslag van zijn onderzoek informeren.

Klachten dienen schriftelijk worden ingediend. Klachten formulieren zijn beschikbaar op website van de Ombudsman: https://secure.ombudsman.europa.eu/atyourservice/secured/complaintform/home.faces

Voor Spanje: www.defensordelpueblo.es

De ombudsmannen kunnen geen klachten onderzoeken tegen nationale, regionale of lokale overheden in de lidstaten en zelfs niet indien de klachten een EU aangelegenheid betreffen.
Het is ook niet mogelijk om bij de Ombudsman in beroep te gaan tegen uitspraken van betreffende nationale rechters of van de nationale ombudsmannen.

Bron: De Europese Ombudsman

OMBUDSMAN VOOR BANKWEZEN
(voor elke EU-lidstaat gelden eigen normen en bedragen)

Ook banken hebben wel eens meningsverschil met hun cliënten. Bij fouten door de bank is de kans vrij groot, dat de cliënt bij het personeel noch bij de directie een luiterend oor krijgt.

Sinds 1989 is bestaat er In Spanje voor banken en spaarkassen een ombudsman. Deze functionaris wordt echter door de betreffende bank of spaarkas zelf uitgezocht en aangesteld.
In de meeste gevallen wordt de functionaris gekozen uit de groepen van universiteitsprofessoren, juristen en/of magistraten. Uiteraard moeten de personen die de functie van ombudsman bekleden onafhankelijk zijn en geen enkele band of binding hebben met de bank, die hun aanstelde noch met vennootschappen van dezelfde groep.

Consumenten verenigingen staan echter sceptisch en wantrouwend tegenover deze soort  van ombudsmannen. Zij vrezen, dat financiële beslissingen vaak in het voordeel van de instellingen uitvallen, die hun aanstelde.

Elke bank of spaarkas moet echter een ombudsman hebben of een klachtenbureau, die dezelfde rol vervult. Het komt voor, dat ombudsmannen en klachtenbureau’s  voor meerdere banken werkzaam zijn.
Banken en spaarkassen zijn verplicht hun medewerking te verlenen bij behandeling van de klachten en de uiteindelijke beslissing van de ombudsman na te leven.

De ombudsman kent ook zijn beperkingen:
- mag niet oordelen als de bank weigert een cliënt krediet te verlenen;
- als de bank weigert aan een klant bepaalde diensten te verlenen;
- als de zaak ter beoordeling van een rechter is voorgelegd;
- als de stukken in behandeling zijn bij de jury van arbitrage van de nationale bank;
- indien de klacht over meer dan € 60.000,- gaat, enzovoorts.

Vele cliënten zijn echter niet bekend met het fenomeen ombudsman voor de bank.
Het is echter goed, om ondanks de bedenkingen een geschil met bank, spaarkas of een vennootschap van dezelfde groep, eerst schriftelijk en per aangetekende post of bureaufax bij zo’n ombudsman voor te leggen.

Indien het geschil niet tot een bevredigende oplossing komt, dan staat de weg naar de rechter nog altijd open.