IMG_1414.jpgIMG_1428.JPGIMG_1337.JPGIMG_1178.JPG100_0804.jpgIMG_0179.jpg

EIGEN WONING BOUWEN

Indien u een woning wil bouwen c.q. verbouwen, etc. dient u de nodige vergunningen te hebben aangevraagd en de belastingen aan de betreffende gemeenten (overheden) te hebben betaald. Zorg in het bezit van de vergunningen te zijn voordat u met de bouw of verbouw aanvangt.

De vergunningen zijn in grofweg 4 categorieën te verdelen:

Enterados
Hieronder vallen onder andere:
- Nivelleringswerkzaamheden;
- Opruimen van grond;

Werkzaamheden in een gebouw zonder dat er veranderingen worden aangebracht aan plafons, pijlers of indeling van het gebouw:
- buitengewone decoratie van uitstalramen, etc.

Voor genoemde werkzaamheden is geen bouwvergunning nodig en hoeft geen belasting als bedoeld in Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (I.C.I.O) worden betaald.

Pleister-, stuc-, schilderwerk van gevels, balkons, richels en aan uitstekende delen:
- het schilderen van rolluiken, buitendeuren;
- veranderingen aan omheiningen, buitendeuren en vensters;
- leggen van nieuwe dakpannen zonder de structuur van het dak te veranderen, installatie van afzuig- en
  ventilatiesystemen.
Voor deze werkzaamheden zijn wel bouwvergunningen nodig maar u hoeft geen gemeentelijke belastingen te betalen. U moet echter wel bouwbelasting betalen ingevolge I.C.I.O.

Kleine werkzaamheden, waarvoor aanvraag van bouwvergunning nodig is:
- Zoals aanbrengen van;
- luifels en uitstekende dakranden;
- lichtreclame borden;
- afsluiten van deuropeningen;
- aanbouw van balkons en galerijen;
- vensteropeningen;
- verlagen van trottoirs voor in- en uitrijen van voertuigen.
Betaald moet worden gemeentetaks en bouwbelasting ingevolge. (I.C.I.C)

De nodige bouwvergunningen dienen in uw bezit te zijn voordat u met de werkzaamheden start.

Over het algemeen zijn de volgende vergunningen en certificaten voor grotere bouwwerkzaamheden nodig, waarvoor belastingen enzovoorts betaald moeten zijn, voordat u de werkzaamheden start.
De aanvraag en inlichtingen dienen te worden ingediend en aangevraagd bij: Stadplanning en Ruimtelijke Ordening  van de Gemeente of de Departemento de Urbanismo van de Gemeente waar de werkzaamheden zullen plaatsvinden.

Bouwvergunning voor grote bouwwerkzaamheden:
- officieel aanvraag formulier van de gemeente;
- drie technische projecten met handtekening van een Architect met een officiële stempel  van de Orde
  van Architecten;
- rapport met de kenmerken en statistische gegevens van het gebouw of de woning;
- plannen van de bouwwerken;
- bewijs van brandveiligheid;
- studie over veiligheid en gezondheid;
- foto’s van het gebouw en de voorgevel;
- kostenraming;
- afmetingen.

afhankelijk van het te bouwen/verbouwen object kunnen er meer vergunningen en gegevens nodig zijn. Kortom voor elk ander bouwobject kunnen er aanvullende certificaten en bewijzen nodig zijn.
Bouwvergunning voor kleine bouwwerkzaamheden.Hiervoor zijn de volgende documenten en bewijzen nodig:
- officieel aanvraagformulier van de gemeente;
- foto’s van de huidige toestand van de binnen en buitenant van het pand;
- beschrijving van de bouwwerkzaamheden waarvoor de vergunning is aangevraagd;
- gedetailleerde kostenraming;
- basisstudie van veiligheids aspecten;
- schets van de geplande werkzaamheden;
- gegevens over de technische leiding van de bouwwerkzaamheden.

Het is raadzaam, in verband met de vele bouweisen en het ingewikkelde vergunningstelsel en betaling van belasting, een specialist in te schakelen en terzake advies in te winnen.

Het volgende advocatenkantoor is voor terzakekundige adviezen aan te bevelen:

Telefoon: + 34. 609 32 43 13
e-mail adress: juan.costa@pobox.com

Voor de bouw van een groot object (nieuw pand) moet meestal bij de vergunninggever i.c. de gemeente een borgsom betaald worden, die u mogelijk bij niet nakoming van bouwregels kwijt bent.

U kan ook, afhankelijk van bestaande situaties, de verplichting worden opgelegd om bijdrage te leveren aan de infrastructuur bij uw pand. Dit houdt meestal in, dat u het weggedeelte ter lengte van uw perceel dat grenst aan de openbare weg, volgens bestaande normen dient te verharden en aan de zijkant dient te voorzien van afwateringsmogelijkheden.

Tenslotte.
Indien u de werkzaamheden uitbesteedt, controleer dan eerst de betrouwbaarheid en de bekendheid van het bedrijf. Malafide bedrijven zijn er in overvloed. Deze zijn goedkoper omdat zij met zogenaamde “zwartwerkers” aan de slag gaan. U garanties zijn echter NIHIL. Bovendien kan u beboet worden omdat de werkers veelal zonder verblijf- en/of werkvergunningen werk verrichten.