IMG_1414.jpgIMG_1428.JPGIMG_1337.JPG100_0804.jpgIMG_0179.jpgIMG_1178.JPG

Er zijn in ruime mate huurwoningen beschikbaar die over het algemeen geheel zijn gemeubileerd.

Buiten het vakantieseizoen bedraagt de huurprijs ongeveer € 400,- tot € 750.- per maand exclusief elektra, water, telefoon en verwarming.

Bij een huurcontract op basis van een jaar (of een contract voor 5 jaren) bedraagt de huur afhankelijk van de situering van de woning tussen de € 450,- en € 750,- per maand.

In het zomerseizoen kunnen de huurprijzen oplopen tot € 2500,- of meer per maand. Deze kosten zijn eveneens exclusief de eerder genoemde kosten van nutsbedrijven en de jaarlijkse door de Overheid opgelegde indexatie van huren a circa 2,5%.

In verband met ondertekenen van contracten in het algemeen, het volgende:
teken een contract alleen indien het contract goed begrijpelijk en duidelijk is opgesteld. Laat het contract daarom altijd vertalen door een beëdigd vertaler, die bovendien niet tot een van de partijen behoort.
Het kost geld maar u voorkomt heel veel narigheid!

Huurcontract

Zorg, dat onder andere uw huurcontract in uw eigen taal wordt vertaald.
Laat in dit contract of in een bijlage ervan vermelden dat, in geval van calamiteiten zoals bij overlijden van een van de ondertekenaars, bij ernstige ziekte van contractant waardoor behandeling in thuisland vereist is, enzovoorts, de clausule wordt opgenomen dat beëindiging van het contract al dan niet met in acht neming het opzegtermijn, mogelijk is.

Uiteraard dient het contract en/of de bijlage door belanghebbende partijen te worden ondertekend en in hun bezit te zijn.

RECOMMANDATIE voor verhuur van appartementen en huizen:

MAY MARTI MACHIO (beheer complex Sainvi)

Adres: Europark “Sainvi”
Bloque 2 local 1B 
03570 Villajoyosa
Alicante/Esp.
Tel:  +34.965.893.454
Fax: +34.965.895.549
E-mail: may@laviladomus.com
Site: http://www.laviladomus.com/
La Vila Domus is Agencia /Alquileres en Estate Agency/Rent

Als u een huis verhuurt of huurt

Als U een huis verhuurt of huurt, hoort daar ook een huurcontract bij. Helaas zijn er heel veel huurcontracten, die vol haken en ogen zitten.

Het is daarom goed om een aantal punten in acht te nemen:

Conform de richtlijnen van de EU moet elk contract begrijpelijk en duidelijk zijn. Bij een geschil, zullen mogelijke onduidelijkheden ten gunste van de tegenpartij worden uitgelegd.

Contracten zijn er om te worden nageleefd. Het is daarom goed om Uw contract door een specialist in casus een jurist te laten toetsen.

Het verdient aanbeveling, teneinde achteraf problemen te voorkomen, het contract in de taal te laten vertalen van de huurder.

In de huurwet Ley de Arrendamientos Urbanos wordt de huurder beschermd. De verhuurder moet bij een jaarcontract met eventueel een verlengingsclausule in principe toestaan, dat de huurder met in achtneming van de bepalingen van het huurcontract, 5 (vijf) jaren in de woning blijft.

In het contract dient te worden vermeld tussen welke partijen het contract gaat.

Het vermelden van volledige namen, adressen, DNI, NIF, NIE, paspoortnummers met plaats en datum van afgifte ervan, het eventuele adres waar huurder altijd bereikbaar is (bijvoorbeeld geformaliseerd postadres), telefoonnummers, meerderjarigheid van betrokkenen, datum van ingang en de duur van het huurcontract met eventuele mogelijkheid tot verlenging.

Omschrijving (de staat waarin het verkeerd) en situering van het pand, enzovoorts.

Voorwaarden waaronder het contract is afgegeven:

Bijvoorbeeld huur als woonhuis of als bedrijfspand, zie ook art 3.L.A.U;
Duur van de huurtijd 1 of 5 jaren al of niet met een verlenging, zie art. 9 L.A.U;
De borg bedraagt voor huur als woonhuis, gelijk aan max. 1 maand huur;
Bij huur als bedrijfspand, is de borg max. gelijk aan 2 maanden huur, zie Art. 36 L.A.U.
Opzeggen van huur als woning altijd minimaal 1 maand voor vertrek en wel op wettige wijze, dus via aangetekende brief, zie art 11.1 L.A.U.
Opzegging van huur van bedrijfspanden, 2 maanden voor vertrek. Zie art. 11.2 L.A.U.;
Beëindigen van huur na expiratie van het contract kan door de verhuurder net als bij de huurder doen, door dit respectievelijk  1(een) en 2(twee) maanden, voor einde van het contract aan de huurder op wettelijke wijze mede te delen.
Bij verzuim van genoemde opzegtermijnen, kan het contract automatisch worden verlengd.
Indien het te verhuren pand gemeubileerd is dan dient bij het contract een bijlage worden gevoegd met omschrijving van de meubels en apparaten evenals de staat waarin deze verkeren;
Wie de vaste bewoners van het pand zijn dienen te worden vermeld. Ontvangen( het logeren) van met vakantie zijnde familieleden is over het algemeen toegestaan;
Gemeld dient te worden dat onderverhuur niet mogelijk is;
Mogen er wel of geen dieren in het pand worden toegelaten;
Verbouwingen en/of reparaties evenals het plaatsen ven antennes (schotels) mogen alleen plaats vinden na overleg en met schriftelijke toestemming van eigenaar en van de plaatselijke Overheid, indien zij daartoe bevoegd is;
Over kleine reparaties binnenshuis ontstaan geregeld conflicten, omdat er geen definitie is van kleine reparaties. Het verdient aanbeveling om deze categorie reparaties te limiteren tot een vast bedrag van maximaal bijv. € 50,-;
De huurders dienen zich te conformeren aan de regels van de Urbanisatie;
Huurders dienen toe te staan, dat ter controle, reparaties ter conservering en onderhoud van het huurpand en installaties, door de verhuurder aangewezen personen (uiteraard na overleg) het huurpand betreden en de terzake noodzakelijke werkzaamheden vervullen. Zie art. 1.563 en 1.564 van de Codigo Civil;
De huurders mogen binnen de Urbanisatie niemand overlast bezorgen;
Het huurbedrag per maand, dient maandelijks uiterlijk voor de 7e dag van de nieuwe maand bij de Bank van verhuurder betaald te zijn;
Verhuurder dient opgave te doen van zijn/haar Bank en rekeningnummer;
Borgsom van een maand wordt betaald met het eerste huurbedrag. Deze borg zal na beëindiging van het contract na aftrek van eventuele reparatiekosten worden terugbetaald;
Naast de maandelijkse huurprijs komen de volgende kosten van nutsbedrijven enzovoorts voor rekening van de huurder:

Verbruik water;
- Ophaal van vuil;
- Verbruik van elektriciteit en gas;
- Vastrecht van vaste telefoonaansluiting en kosten telefoneren en internet gebruik;
- Jaarlijks door de Overheid vast te stellen indexatie van huurprijs;
- W.A. verzekeringspolis ( voor uitsluitend risico dekking voor schade aan derden, bedraagt de
  polisprijs vooralsnog circa € 70,- per € 100.000,- per jaar);
- Impuesto de Bienes Inmuebles ( te vergelijken met Onroerend goed belasting) voor het pand;

Boven omschreven kosten, die direct bij de verhuurder worden geïnd, zullen tegen overlegging van de originele kwitanties op huurder worden verhaald, die vervolgens terstond tot terugbetaling verplicht is.

Alle kosten ontstaan door het niet nakomen van bepalingen in het huurcontract kunnen op huurder worden verhaald. Zie art. 1.124 van de Codigo Civil.

Alle geschillen over de inhoud van het contract kunnen op kosten van ongelijk voorgelegd worden aan de bevoegde  “La Jurisdiccion los Juzgados y Tribunales”, tot wiens competentie het behoort en binnen wiens rechtsgebied de woning of het pand valt;

Het komt voor, dat huurders bij herhaling de inhoud van huurcontracten schenden en vervolgens door leemten in de wet, maanden ( wegens wettelijke procedures) hun verplichtingen niet (en soms helemaal niet meer)nakomen.

Op grond van La Ley de Arrandamientos de Urbanos, ley 29 van 24 november 1994, kan aan de bevoegde rechter om ontbinding van het contract worden gevraagd en directe uitzetting van de huurders worden gevorderd.

Voor de overige schade (financieel en materieel) zal daarna een civiele procedure nodig zijn.

Een combinatie procedure van uitzetting van de huurders en de navordering van achterstallige betalingen, vergt over het algemeen teveel tijd.

Duur van ontbinding- en uitzettingsprocedure (alleen) bedraagt als alles mee zit ongeveer 3 maanden.

Het is raadzaam om, indien komt vast te staan dat huurders zich meerdere malen  aan wanbetaling van de huur hebben schuldig gemaakt, bij de plaatselijke Politie aangifte te doen terzake oplichting.

Voorbeeld huurcontract in de Spaanse taal.

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA

En (pl.naam). . .  . . . . . .(dag),. . . . . .  (datum) . . . . . . (maand),  . . . . . .,(jaar). . . . . .

REUNIDOS:

De una parte, Don(a), (naam en voornamen) . . . . . . . . .  . . . . .,mayor de edad, con domicilio en (volledig adres):

D.N.I. . . . . . . . . . . . como propetario(a). De otra parte Don(a)(naam): . . . . .  . . . . . .

(voornamen): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,mayor de edad con domicilio en

(volledig adres: . . . . . .  . . . .  . . . . . . . . . con NIF/NIE nummero:  . . . . . . .

Passaport no: . . . . . .   . . .expedido en  (pl.naam ):. . . . . . . . .  . . .. . .land, . . . . .

y valido hasta . . . . .

en concepto de arrendatario por si y en representacion de si mismo.

INTERVIENEN.

Don(a): . . . .(volledige namen van verhuuder) en

Don(a) . . . . (volledige naam huurder)

Ambas partes en las respectivas calidades con que actuan , se reconocen  mutua y reciprocamente plena capacidad legal para cuanto pasan a manifestar y convenir y de sus lebres y espontaneas voluntades.

DICEN:

Que Don(a) .(naam verhuuder) . . . . . . . . . . . .(en adelante”el arrendador”) es propietario(a)de la siguiente vivienda:
(Omschrijving van volledige adres huurpand) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tiene  una superfiese de (oppervlakte woning) . . . . metros cuadrados.

Que Don(a) . . . . . .en de adelante “el arrendatario) esta interesado  en arrendar el ( piso o villa) anteriomente , con el fin de instalar en el mismo su vivienda permanente. 
Que estando , asimismo , el arrendador interesado  en ceder en arrendamiento el mensionado . .  . (piso o villa) , las partes han convenido en el otorgamiento  del persente Contrato de arrendamiento de vivienda, que se regira por los siguientes.
PACTOS.

1e.El presente contrato se otorga conforme a lo establecido en la Ley 29/1994, De 24 Noviembre, de Arrendamientos Urbanos y se regira por lo dispuesto  en la misma , y por lo pactado en este documento;

2e.El (piso/villa) arrendado es el  (volledig adres): . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .. . . . . que tiene una superfisie de  . . . . .metros cuardrados, y se distinara exclusivamente a vivienda del arrendatario y para su permanente ocupacion por el y por sus familiares , no pudiendo desarrollar o instalar en el ninguna actividad profesional , industrial o cualesquiera otras de las enumeradas en el  Art. 3.2 L.A.U Tampoco se podran desarrollar actividades que sean consideradas nocivas,peligrosas, molestas,insalubres o ilicitas.

3e.El contrato empezara  a regir al dia 1, del mes . . . . . . . . . . . . . . . del ano 2 005. concertandoso  el arrendamiento por el plazo de UN ANO. Llegado en el dia de su vencimiento del contrato, este se prorrogara obligatoriamente por plazos anuales hasta un maximo de cinco anos, salvo que el arrendatario manifieste al arrendador con treinta dias ( Art.9.1 L.A.U) de antelacion , como minimo, a la fecha de terminacion del contrato su voluntad de no renovarlo . Tambien estara obligado el arrendatario  a respetar el citado  plazo de preaviso , si pretendiere desalojar la vivienda antes de que se produzca el vencimiento de un periodo anual, y siempre con posterioridad al cumplimiento del primer ano de vigencia del contrato.

Si un mes antes a la fecha de vencimiento  del contrato, y una vez transcurridos como minimo cinco anos desde su entrada en vigor, ninguna de las partes hubiere  notificado a la otra su voluntad  de no renovarlo, se entendera prorrogado por anualidades hasta un maximo de tres anualidades masArt. 9.3 L.A.U, salvo que el arrendatario manifiesta al arrendador con un mes de antelacion  a la fecha de terminacion de cualquiera  de las anualidades , su voluntad de no renovarlo.

4e. La rente pactada es de € . . . . . . . . . . .mensuales, debiendo de satisfacerse por el arrendatario dentro de los siete primeros dias de cada mes por anticipado , mediante recibo bancario , tranferencia o ingreso en efectivo realizado por la parte arrendataria en la cuanta bancaria numero . . . . . . . . . . .de la entidad banco (naam bank) . . . . . . . .  . . . . .y sucursal de (plaats naam) . . . . .  . . . . . . . . . . .designado y perteneciente al la parte arrendador.

5e . La renta totaal que en cada momento satifaga el arrendatario durante la vigencia del contrato, sus prorrogas o en cualquiera  de sus posibles renovaciones, se acomodara cada ano a les variaciones  que,  en mas o en menos, sufra el Indice General de Precios  al Consumo que fije el Instituto Nacional de Estadistica  ( o Organismo que le puada sustituir en el futuro), aplicando sobre aquella renta el procentaje que represente  la diferencia  existente  entre los indices que correspondan al periodo de revision, tomando como mes  de referencia para la primera actualizacion el que  corresponda al ultimo indice que estuviera publicado a la fecha de la celebracion del contrato, y en las  sucesivas el que corresponda al ultimo aplicado.

En ningun caso la demora , retraso o tardanza en la aplicaion de dicha acomodacion implicara perdida, renuncia o abdicacion del derecho del arrendador a practicar la misma.

A los indicados efectos, las partes convienen que tendran plena aficacia  vinculante  la notificacion que practique el arrendador o su Administrador por nota en el recibo de la mensualidad precedente a aquel de que la revalorizacion de renta haya de surtir efecto.

6e. Ademas de la renta aquiler , el arrendatario se obliga a pagar el coste de los servicios y suministros con que cuenta la finca arrendada , siendo estos los que se enumeran a continuacion:

Suministro de aqua y basura;
Suministro electrico;
Suministro de linea y consumo telefonico.
El pago de los anteriores suministros lo hara el arrendatorio domiciliandolo en su cuenta bancaria .

Tembien se compromete a pagar el arrendatario los seguientes  Gastos:

* Poliza de seguro del piso/villa objeto de este contrato;( W.A.verzekering). . . . .

* El impuesto de bienes inmuebles (Onroerend goed belasting)con que cuenta la Finca arrandada.  El pago de los anteriores gastos los pagara el arrendatario previa presentacion por parte del arrendador del recibo correspondiente..  La cuota de la communidad sera a cargo del arrendador.

7e. Al arrendatario, quien previamente ha procedido al examen del (piso/villa) arrendado y sus accesorios , declara formalmente  que recibe  todo lo arrendado en perfecto estado para el uso a que se destina  y presto para ser ocupado, al completo de instalaciones, servicios, y elementos  de todas clases  y en igual estado habra de devolverlo cuando se termine  el contrato, siendo de cuenta del arrendatorio todas las reparaciones que hayan de realizarse por danos causados por el, o personas  que del mismo dependan, en el edificio o en la vivienda arrendatario , por mal uso, omision o negligencia ,siendo asimismo a cargo del arrendatario , las reparaciones y que exija el desgaste por el uso ordinario de la vivienda , sus accesorios y de cuanto forme parte o sea anejo a lo cedido  en arrendamiento.

8e, Salvo que concurra autorizacion previa y por escrito del arrendador queda prohibida la realizacion de obras y la modificacion de las instalaciones ; tener en al piso/villa arrendado materiales y objetos peligrosos  y/o antohigienicos o que puedan perturbar  la normal  convivencia  entre los vicinos de la finca;  el subarriendo o cesion de la vivienda; la colocacion de cualesquiera  elementos que alteren o modifiquen la uniformidad  o estetica del edificio o villas o de las diversas partes  que lo componen ; y el dar a la vivienda cualguier otro uso que no sea el de satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario , de su conyuge o pareja estable o de sus hijos dependientes y de los familiares que convivan con el habitualemente.

Asimismo, tampoco podra reclamar el arrendatario  indemnizacion alguna por las obras que hubiese realizado con consentimiento del arrendador, quedando estas, en todo caso, en beneficio de la propiedad.

La falta de autorizacion ,facultara al arrendador o bien a resolver al contrato, o bien a exigir  al arrendatario a que reponga las cosas al estado anterior o a conservar  la modificacion  efectuada sin que este pueda reclamar indemnizacion alguna.

9e, Los servicios de agua, gas, electricidad, telefonoy cualesquiera otros que pudieran ser susceptibles de indifidualizacion mediante aparatos contadores seran de cuenta y cargo del arrendatorio, que debera  contratarlos a sus costas con las empresas suministradoras , siendo tambien de su cuenta la eventual adquisicion y raparacion de las de los contadores correspondientes ; los gastos de conservacion y reparacion  de las instalaciones de tales suministros  y el costo de las modificaciones que en las mismas deba realizarse por desposicion o o imperativo legal o administrativo si fuere el caso . Todo lo anterior se entiende con absoluta indemnidad al arrendador.

10e.El arrendatorio debera respetar y cumplir en todo momento las normas por las que se rige la Comunidad de Propietarios  de la que forma parte el pisa/villa arrendado, caso de que exista. Asimismo, se obliga a respetar los acuerdos que pudiere adoptar an cada instante Comunidad.

11e.Al arrendador esta obligado a realizar , sin derecho  a elevar por ello la renta, todas las reparaciones que sean necesarias para conserver lavivienda y sus accesorias en las condiciones de habitabilidad indispensables para servir al uso convenido , salvo cuando el deterioro de cuya reparacion se trate, sea imputable al arrendatario, de conformidad con lo establecido  en el art.1.563 y 1.564 del Codigo Civil.

El arrendatario debera  poner en conosimiento del arrendador, en el plazo mas breve posible , la necesidad de las reparaciones para lo cual se obliga a permitir al acceso al piso o villa , al propietario y a las personas y/o profesionales designados por el mismo para la inspeccion y comprbacion  del estado de la vivienda y de sus elementos asi como , en su caso , para la realizacion  de cualquier tipo de obra o reparacion que pudiere ser necesario  llevar a cabo tanto en la vivienda arrendada como en la edificio/villa  de la que forma parte.

En todo momento y previa comunicacion  del arrendador podra a realizar las que sean urgentes para evitar un dano inminente o incomodidad grave, y exigir de inmediato  su importe al arrendador.

Las pequenas raparaciones (Bijvoorbeeld hasta € 50,-) que exija el desgaste por el uso ordinario de la vivienda, seran por cargo del arrendatario.

12e. Por el arrendatario  se constituye en este acto, fianca por importe de €  . . . . . (borg) Art.36 L.A.U).

que  equivale a un a mensualidad de renta, que respondera del pago del alquiler, de los perjuicios por incumplimiento de las obligaciones contractuales y de los danos oroginados en el inmueble.

El importe de la fianza se dispositara de conformidad a las normas legales vigentes en la Comunidad autonoma ( bijv, Valencia)

Durante los cinco primeros anos de duracion del contrato , si llegase a alcanzar tal duracion , la fiaza no estara sujeta a actualizacion , pero cada vez que el arrendamiento se prorrogue, el arrendatario vendra obligado a incrementarla en la cuantia que corresponda hasta que aquelle sea igual a una mensualidad de la renta vigente al tiempo de la prorroga.

13e,El arrendatario hace constar que no tiene actualmente arrendada ninguna otra vivienda destinada a la finalidad de satisfacer su necesidad permanente de vivienda.

14e,A cuantos efectos pudieran resultar pertinentes, el arrendatario hace constar que conviviran con el en el piso/villa arrendado las seguientes personas:

Esposa: (vaste bewoner(s):

(voorbeeld echtgenote en  . . . . kinderen);

Don/Dona . . . . .

15e. La parte arrendatario se compromete  a no introducir en la vivienda objecto de este contrato contrato animales tales como perros entre otros .

16e. El incumplimiento por cualquiera de las partes, de las obligaciones resultantes del contrato, dara derecho a la parte que hubiere cumplido las suyas, exigir el complmiento de la obligacion o promover la resolucion del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el Art, 1.124 del Codigo Civil.

Ademas el arrendador y el arrendatario , podran resolver de pleno derecho el contrato, por las demas causas previstas  en la Ley.

17e. Para la resulucion de cualquier problema que pudiera derivarse de la interpretacion o aplicacion del presente contrato, las partes contratantes , se someten a la jurisdiccion los Juzgados y Tribunales del lugar donde radique la finca.

Y en prueba de conformidad ,firman el presente por duplicado, el lugar y fecha al principio indicado.

 

Al Arrendatario;                                                                   El Arrendador;

 

. . . . . . . . . .                                                                           . . . . . . . . . . .

Datum/handtekening                                                          Datum/handtekening

Voorbeeld huurcontract (Spaans) openen/afdrukken in AdobeReader

{pdf}http://robdias.com/handboek/CONTRATODEARRENDAMIENTODEVIVIENDA.pdf|height:400|width:300|app:adobe{/pdf}