IMG_1337.JPG100_0804.jpgIMG_1428.JPGIMG_0179.jpgIMG_1414.jpgIMG_1178.JPG

ELEKTRONISCH DIGITAAL VERKEER

Net als in Nederland is men in Spanje doende het elektronisch verkeer waaronder het doen van aangiftes bij de Politie en de Belastingdiensten en factureren, enz. via internet bij wet mogelijk te maken.

Middels een Real Decreto van 2003 onder nummer 1496/2003 van 3 november werd de terzake ingevoerde wettelijke mogelijkheid erkend.

Aan deze wijze van aangifte doen zijn echter wel eisen verbonden. Facturen zijn alleen geldig indien deze voorzien zijn van een zogenaamde elektronische handtekening. Degene voor wie de factuur bestemd is moet echter wel akkoord gaan met deze wijze van aanbieden van facturen. De verzender/aanbieder dient op aanvraag altijd de originele factuur te kunnen produceren en toezenden. 

Eisen verbonden aan deze wijze van factureren en aanbieden zijn bovendien:
- gegevens bewaren;
- info terzake bijhouden voor eventuele herproduceren van factuur;
- leesbaarheid van elektronische factuur dient te worden gegarandeerd;
- toegang tot aan betrokkene verzonden facturen garanderen, zodat deze door hem/haar kunnen worden
  gedownload en afgedrukt.

De ontvanger heeft de volgende verplichtingen:
- te beschikken over terzake dienende software, zodat daarmee de elektronische handtekening van
  verzender/aanbieder alsmede zijn identiteit en zijn certificaat kan worden gecontroleerd;
- ontvanger dient zo’n factuur in origineel formaat en in leesbare toestand op te slaan;
- ontvanger dient bovendien de toegang tot de facturen open te houden voor controledoeleinden.
Kortom, het niet voldoen aan door de wet gestelde eisen maakt de factuur ongeldig.

Om vooral met overheden elektronisch zaken te kunnen doen en dus formaliteiten te kunnen regelen moet men bovendien over een elektronisch pasje beschikken, die door de overheid (Administratie van de Staat) wordt afgegeven. De elektronische handtekening met pasje en de daarbij behorende geheime codes moeten de veiligheid van de te zenden en verkregen informatie garanderen. Een en ander onder andere in verband met privacywetgeving. Dit systeem is vergelijkbaar met de voor Nederlanders bestaande DigiD-systeem.

NB: Het is bovendien verstandig en vaak ook dienstig om bij aankopen waarop garantie staat de door het verkopende bedrijf afgegeven betaalbon na ontvangst te kopiëren, omdat een betaalbewijs gedrukt door een kassa reeds binnen enkele maanden verflauwd en zelfs onleesbaar wordt en de garantie vervalt. Ook is het altijd mogelijk/gewenst om de aankoop en betaling op een formulier met handtekening en stempel te laten bevestigen.

KOOP EN VERKOOP VIA INTERNET

Bij KB van 11 juli 2002 is goedgekeurd dat verkoop op afstand/internet onder specifieke eisen kan plaats vinden. 

Op 19 juni 2003 erkende de grondwettelijke rechtbank bij vonnis de bevoegdheid van deelregeringen of Comunidades Autonomas om eventueel administratieve toestemming te eisen voor dit soort activiteiten. De deelregeringen beslissen over de te volgen procedures om bedrijven te registreren. Het register controleert voorts de gegevens van het bedrijf en andere kenmerken waar onder, kwaliteit van de bedrijven en de certificering, het lidmaatschap van een arbitragesysteem voor consumenten, etc. 

Uitzonderingen zijn: Bedrijven die informaticadiensten aanbieden, financiële diensten op afstand en slecht sporadisch via internet verkopen zijn niet verplicht zich bij de registers aan te melden.

Met de nieuwe wettelijke regeling wil de overheid de kopen via o.a. internet beschermen. Internetverkoop werkt echter ook over de grenzen. De aanduiding es geldt voor Spanje. Het blijft echter moeilijk te bepalen uit welk deel de verkoper opereert. 

Gezond verstand en voorzichtigheid is daarom bij online kopen geboden!

Bron: Res. en wetgeving