IMG_1337.JPG100_0804.jpgIMG_1428.JPGIMG_0179.jpgIMG_1178.JPGIMG_1414.jpg

RECHTEN VAN BUITENLANDERS IN SPANJE

De grondwettelijke rechtbank of Tribunal Constitucional in Spanje heeft hun vonnis gepubliceerd over rechten en vrijheden van buitenlanders in Spanje.

De rol van genoemde rechtbank is het annuleren van wetten  die goedgekeurd zijn door het Parlement, maar deze vrijheden en rechten van de Spaanse grondwet  schenden.
Burgers van andere EU lidstaten genieten op enkele kleine uitzonderingen na, (de uitzonderingen hebben te maken met administratieve beslommeringen) dezelfde rechten als de Spanjaarden.

Uit jurisprudentie blijkt dat buitenlandse inwoners van Spanje (de illegalen) lid kunnen worden van een vakbond en hebben stakingsrecht. Volgens de rechtbank wordt dit recht voor de buitenlanders beschermd door de Spaanse grondwet. In dit kader bestaan derhalve drie soorten fundamentele rechten, te weten:

- rechten van vrijheden, waarbij de wetgever geen onderscheid mag maken tussen Spanjaarden en
  buitenlanders (rechten van de mens);
- rechten voorbehouden aan Spanjaarden;
- rechten van buitenlanders volgens verdragen en wetten waarbij de wetgever bepaalde grenzen moet respecteren.

De grenzen zijn de voorzieningen van de grondwet en de naleving van verdragen en internationale overeenkomsten mede ondertekend door Spanje.

Volgens de grondwet moeten de normen over fundamentele rechten en openbare vrijheden geïnterpreteerd worden in het kader van deze internationale verdragen en overeenkomsten.

Belangrijke internationale verdragen zijn onder andere:
- de Universele Verklaringen van de Rechten van de Mens (UVRM);
- het Internationale pact inzake Burger- en Politieke rechten ( (IPBPR);
- de Europese conventie voor Beschermen van Mensenrechten en Openbare Vrijheden (ECBMOV);
- het Handvest van de Fundamentele Rechten van de Europese Unie (HFREU).

Kortom, indien u uw rechten in de Europese Unie moet verdedigen tegenover een agressieve administratie of gerechtelijke overheidsdienst, baseert uw verdediging dan niet alleen op de Spaanse grondwet  maar ook de internationale verdragen. U kunt de ambtenaren herinneren aan hun verplichting internationale verdragen en overeenkomsten  na te leven die ook door Spanje zijn ondertekend. Naast andere argumenten volgens normen van de Europese Unie en andere verdragsteksten  kunt u bovendien nog een beroep doen op humanitaire rechten. (deze rechten worden helaas vaak te licht bevonden)

Uiteraard is het raadzaam om in voorkomende gevallen de assistentie in te roepen van eerder in deze site vermelde juristen.
Bron: Costa&Lesage.esp


ONTERECHTE AANHOUDING

Evenals in Nederland zijn aanhoudingen voor strafbare feiten aan termijnen gebonden. Juridische fouten worden helaas gemaakt.

Indien u meent onterecht te zijn aangehouden, bijvoorbeeld kort voor of op Kerstdag en/of Nieuwjaardag of andere voor uw belangrijke gebeurtenissen (huwelijk) waardoor uw gezin of geliefden door uw gedwongen afwezigheid mogelijk psychisch kunnen lijden, dan bestaat in Spanje de mogelijkheid te verzoeken om het Habeas Corpus (het lichaam van de gedetineerde in aanwezigheid van de rechter brengen) toe te passen.

U vraagt dan onmiddellijk voor de rechter te worden gebracht ter beoordeling over uw al dan niet rechtmatige aanhouding. Als verdachte (aangehoudene) kan men dan aan de rechter uitleggen waarom naar uw oordeel de aanhouding onrechtmatig is. Indien de rechter uw uitleg billijkt, kan hij bevelen tot uw onmiddellijke vrijlating.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE GEMEENTE

Het gebeurd wel eens dat een ongeval te wijten is aan een objectief gevolg van een foutieve handeling van de Gemeentelijke Diensten. Hierdoor kan materiële en/of lichamelijke schade ontstaan. In zo’n geval is de Gemeente aansprakelijk.

Voorbeelden van oorzaken schades zijn bijvoorbeeld een losse putdeksel in een rijbaan, ernstig beschadigde rijbaan, foutieve plaatsing van verkeersborden of andere verkeersobstakels op wegen, etc.

Zorg dat ingeval van schade door eerder omschreven voorbeelden de Politie ter plaatse komt en een proces-verbaal omtrent de oorzaak van de schade en het ongeval beschrijft. Probeer indien aanwezig ter plaatse aanwezige getuigen op te geven. Via een expertisebureau kan men de waarde van de schade vaststellen. Met het proces verbaal en de door de expert vastgestelde schadebedrag kan men de gemeente aansprakelijk stellen en een claim deponeren. De wet in Spanje heeft voor omschreven gebeurtenissen een specifieke administratieve procedure vastgesteld teneinde een snelle oplossing te bevorderen. Op elk gemeentehuis is op aanvraag een daartoe speciaal formulier te krijgen, welke men na invulling bij de Gemeente kan deponeren. Na bestudering en goedkeuring van de bescheiden, waarbij het vaststellen van de schade, de hoogte van het bedrag ervan en het oorzakelijk verband met een gebrekkige dienstverlening door de gemeente is vast komen te staan, kan over het alkgemeen de claim worden uitbetaald.

Indien de Gemeente de aansprakelijkheid weigert of onvoldoende vergoeding van de schade betaald, dan kan de eiser, al dan niet vergezeld van zijn  advocaat, zich tot de rechtbank wenden bij de afdeling administratieve geschillen. Deze rechtbank toetst de handelswijze- en het genomen besluit van de gemeente en bepaald tenslotte of dit in overeenstemming is met de wet, waarna een uitspraak volgt. Het verdient aanbeveling om bij twijfel vooraf altijd een jurist ter zake te raadplegen.

GELUIDSHINDER

Bestrijding van geluidshinder stond in Spanje tot sinds kort op een laag pitje.
Spanje en concreet de Valenciaanse gemeenschap werd reeds door Europese rechtbanken veroordeeld voor het niet bestrijden van vaak grote geluidhinder.

Een rechtbank te Zaragoza heeft op 9 maart 2006 een vonnis uitgesproken dat een mijlpaal betekend in de strijd tegen geluidhinder. De verdachte werd veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf en betaling van € 36.000,- aan schadevergoeding. Plus een boetebetaling aan de gemeente. De verdachte werd veroordeeld wegens delicten tegen het milieu  en een delict van dwang. De klagers ondervonden lange tijd ernstige hinder van lawaai, waardoor veelvuldig stress en  spanningen binnen hun gezin ontstonden.

Voor de strijd tegen geluidhinder is de veroordeling een stap in de goede richting. Deze problematiek is voor velen een nachtmerrie. Het lawaainiveau is in Spanje bijzonder hoog en wordt daartegen weinig opgetreden.

Bij geluidsoverlast zal men zich in eerste instantie tot de plaatselijke politie moeten wenden, die maatsregelen kan nemen en tot waarschuwingen kan overgaan. Bij veelvuldige overtredingen zal proces-verbaal worden opgemaakt al dan niet met inbeslagneming van voorwerpen waarmede de geluidoverlast werd veroorzaakt. Hierna volgt het onder de rechter brengen van de overtreding.

Geluidshinderveroorzakers, waarvan akte.

RECHTSGEDING

Indien u een rechtsgeding aanspant dan kan u erop rekenen ook kosten te moeten maken. Het is daarom verstandig om vooral in civiele zaken, buiten de rechter om, tot een overeenkomst te komen. Het is vaak een afweging maken of de kosten de baten wel dekken. Juristen kunnen bemiddelen. Bij de uitspraak van het vonnis krijgt men te horen dat de gerechtskosten moeten worden betaald door eiser of gedaagde/verweerder. 

Over het algemeen hoeft de eiser als hij in zijn recht staat niet te betalen. Men moet echter rekening houden dat, naast de gerechtskosten, er andere bijkomende kosten kunnen zijn om een zaak te winnen. Men moet hierbij denken aan kosten van de advocaat, procureur, notaris, of ander(e) specialist(en).
In principe geldt de regel: wie verliest betaald. Maar tussen gelijk hebben en helemaal gelijk krijgen is ook nog een verschil. De eiser dient daarom, om de winkans te vergroten, altijd een jurist in de arm te nemen. Om te bewerkstelligen dat u een zaak wint is het belangrijk dat uw advocaat/procureur van alles op de hoogte is. U hem voorziet van alle bewijsstukken, eventueel fotomateriaal, politierapporten, kasstukken, expertiserapporten van specialisten, namen van getuigen, enz.

Het is verstandig om u zelf voor te bereiden op vragen van de rechter en/of van de advocaat (en) van de tegenpartij. U moet zeker en overtuigend overkomen om de rechter van uw gelijk te overtuigen. U kan de zaak met uw jurist bespreken en doornemen. Immers een rechter oordeelt onder andere naar aanleiding van aanwezige bewijsstukken en hetgeen hij tot de overtuiging komt. Succes hangt mede af van de verklaringen van de cliënt en getuigen.
Rechters zijn ook maar mensen en kunnen fouten maken. Hierdoor is er een mogelijkheid gecreëerd om in hoger beroep te gaan. Immers:
- interpretaties kunnen in tegenstelling zijn met toepassingen van de wet;
- is jurisprudentie bekend;
- zijn verklaringen van eiser en getuigen niet tegenstrijdig, is er samenhang tussen hun verklaringen en hoe
  is hun uitstraling naar de rechter toe;
- hoe luiden de rapportages van de experts, zijn er al of niet tegenstrijdigheden;

ook kan van belang zijn, de mening en ervaring van de rechter. de rechter oordeelt tenslotte naar aanleiding van het wettig en overtuigend bewijs. Als het vonnis betaling van gerechtskosten, enz. voorschrijft, dan is het verstandig dit stipt en binnen de daarvoor voorgeschreven termijnen te voldoen.

Evenals in Nederland bestaat anders de mogelijkheid, dat er beslag wordt gelegd op goederen en/of bankrekeningen.

Hulp advocatuur nodig? Zoek elders op deze site!

IDENTIFICATIEPLICHT

Steeds vaker worden door onbevoegden (soms wereldwijd) op ongeoorloofde wijze van bankrekeningen gebruik gemaakt, die op naam van iemand anders staan. Het doel hiervan is malafide praktijken uit te oefenen.

Om dit in te dammen en ten einde bonafide rekeninghouders hiertegen te beschermen, bestaat op grond van de bepalingen Algemene Wet op de Rijksbelastingen, artikel 52, sub 7 en wat daaruit voortvloeit de mogelijkheid voort tot identificatieplicht.

Banken zijn thans bijna een jaar doende zaken te registreren en identificatie onder andere via verschijning in persoon met paspoort of andere door de wet erkende identificatie bewijs vast te stellen en de gegevens in hun systemen op te nemen. Uw identificatiebewijs wordt daartoe gescand en bij de administratie van de bank opgeslagen. Als het goed is hebben alle bankrekeninghouders terzake een schriftelijke kennisgeving gehad. Volgens de wet eindigt het termijn voor deze identificatieregistratie op 31 december 2006.

Voor vele bankrekeninghouders, die buiten Nederland wonen kan dit in 2007 problemen opleveren, omdat zij met hun bankpassen waarschijnlijk niet meer via geldautomaten aan hun geld kunnen komen. De afdeling voorlichting van de Nederlandse Bank te Amsterdam adviseerde daarom het volgende:

Maak bij voorkeur schriftelijk contact met Uw bank. Deel daarin mee waarom u voor 1 januari 2007, zich niet in Nederland kan komen identificeren. Stuur bij uw schrijven een kopie van uw geldige paspoort of ID bewijs mee, nadat deze eerst bij een ambassade van het land dat uw paspoort afgaf, is gewaarmerkt.

Vraag aan uw bank een ontvangstbevestiging van uw schrijven met hun commentaar.

De banken hebben geen rekening gehouden met de mogelijkheid, dat bankrekeninghouders die niet in Nederland woonachtig zijn, zich niet voor eerder genoemde datum in Nederland in persoon kunnen identificeren. Door ons zijn terzake suggesties gedaan. Later in het jaar zal over deze materie beslissingen worden genomen, die gepaard zullen gaan van passende regelingen.

Word vervolgd!

BEROEPSGEHEIM

Dit geheim is voorbehouden aan artsen, notarissen, advocaten, bepaalde onderdelen van de diverse overheden, banken, journalisten, enzovoorts.

Thans bestaan echter Europese regels die banken, advocaten, notarissen, enzovoorts verplichten strikte controles uit te oefenen op hun klantenbestanden en hen zonodig, indien zij als verdachten kunnen worden aangemerkt, aan te geven bij het Openbare Ministerie.

Banken, advocaten en notarissen controleren hun klanten in hoofdzaak op witwassen van geld en het financieren van terrorisme.

Onderdelen van politie tappen onder andere voor hun doelen telefoons af en controleren de e-mail communicatie. 

De orde van advocaten heeft reeds melding gemaakt dat de aangifteplicht indruist tegen hun beroepsgeheim en daarom de vertrouwensrelatie met hun cliënt teniet kan doen. Dit geld overigens ook vooral voor artsen. Een duidelijke regel ter bescherming van omschreven beroepsgeheimen bestaat vooralsnog niet of is althans moeilijk in het leven te roepen. Een cliënt mag bij het bezoek van zijn advocaat rekenen op diens volle steun. Een advocaat mag aan de andere kant kiezen of hij zijn cliënt en zijn zaken  weigert en dus niet wil aanvaarden. Voor artsen ligt dit probleem veel moeilijker.

Journalisten kunnen op straffe van gijzeling, gedwongen worden hun bronnen prijs te geven. Dit maakt het werken en het vrij verstrekken van informatie aan het publiek onmogelijk. Het tegengaan van lekken en het op straat brengen van gevoelige info is een apart probleem. 

Ook de privacywetgeving zorgt nog voor veel problemen. Het is de normaalste zaak, dat bij banktransacties van enige duizenden euro’s er een fotokopie wordt gemaakt van het identiteitsbewijs van betrokkene. Vraag blijft wat er met zo’n fotokopie wordt gedaan en of zo’n kopie, indien het in handen valt misdadigers, niet wordt gebruikt om via banken illegale transacties mogelijk te maken.

Het publiek neemt al te vaak zonder meer aan, dat het maken van een fotokopie van hun identiteitsbewijs bij banken, legaal en dus normaal is. Mogelijk dat, om strafbare feiten te voorkomen, ten aanzien van het maken van foto kopieën de regels alvast kunnen worden aangescherpt

Voor de rechters valt er in de toekomst nog heel wat te doen!
 
AMBTSMISDRIJVEN

Dit misdrijf kan worden gepleegd door diegene die een openbaar ambt bekleedt.
Zowel in het Spaanse- als Nederlandse strafrecht zijn bepalingen/artikelen opgenomen die dit handelen strafbaar stelt.

Onder deze categorie vallen onder andere :

Ambtenaren die een openbaar ambt bekleden als ambtenaren van Provincies, Gemeenten waaronder  Burgemeesters, Wethouders, Politie ambtenaren, ambtenaren van Openbare werken, enzovoorts. Deze misdrijven komen het meest voor, indien er tussen overheden en het bedrijfsleven en personen belangenverstrengeling plaats vindt.

De dader moet om strafbaar te zijn willens en wetens (opzettelijk) gehandeld hebben en dus door in zijn hoedanigheid als ambtenaar iets doen of na te laten waardoor derden er schade van ondervinden of bevoordeeld worden.

Ten onrechte bouwvergunningen verstrekken, stadsplanningen aanpassen of wijzigen, kunnen een inbreuk vormen van het algemene plan, het onterecht verlenen van vergunningen, het wel of juist niet opmaken van een proces-verbaal waardoor derden voordeel c.q. nadeel kunnen ondervinden zijn enkele voorbeelden ervan.

In Spanje worden tegen de regel in wel eens op voor de leiding gevende ambtenaren meest gunstigste momenten besluiten genomen, waardoor vergunningen kunnen worden goedgekeurd en verstrekt voor de bouw van te hoge gebouwen, toestaan van de bouw in agrarische of kustgebieden door het bestemmingplan te wijzigen, oude historische gebouwen af te breken of te veranderen, fabrieken die niet aan milieueisen voldoen toch toe te staan, enzovoorts.

Onder andere aan de Costa del Sol (Zuid Spanje) zijn vooraanstaande ambtenaren wel eens terzake door rechtbanken veroordeeld met oplegging van gevangenisstraf subsidiair het betalen van hoge boetes.

Bron: Strafrecht bepalingen in Spaans- en Nederlands- recht alsmede uit ter zake gepubliceerde artikelen in kranten.

WANBETALINGEN SPANJE

In Spanje loopt ongeveer de helft van alle betalingen drie of meer maanden vertragingen op, terwijl een deel van deze schulden nooit worden betaald. Bedrijven kiezen er daarom voor om klanten met achterstallige betalingen zelf op tijd aan te manen. Zij schakelen daarvoor advocaten of gespecialiseerde bedrijven in voor de inning ervan. Om het krediet te beschermen worden via rechtbanken en buitengerechtelijke middelen vaak tegelijk aangewend.

In het algemeen genomen vervalt een schuld in Spanje na 15 jaren. Uitzonderingen hierop vormen bijvoorbeeld cheques, die maar tot 6 maanden na uitgifte ervan geldig zijn. Voor wissels en promessen zijn de bedragen tot 3 jaren opeisbaar. 

Gespecialiseerde kantoren adviseren verkopers van diensten en goederen voorzichtig te zijn bij verkoop of levering van diensten, etc. Indien er over een klant twijfel bestaat, kan men bij de bank voor wanbetalers-registratie voor informatie terecht. 

Alle afleveringen dienen als bewijs zoveel mogelijk schriftelijk voor ontvangst te worden ondertekend. 

Ook is het van belang voor een eventueel te volgen rechtelijke procedure schulden formeel aan te tonen met cheques, wissels of promessen.

Over het algemeen zal de schulden inningspecialist, nadat de schulden zijn aangetoond, via hem door de wet beschikbare regels proberen per een buitengerechtelijke minnelijke schikking de achterstallige betalingen binnen te krijgen. Indien deze poging geen resultaat oplevert, kan bij een liquiditeitsprobleem uitstel of zelfs korting op de terugbetalingen worden verleend. Indien deze middelen eveneens geen resultaat hebben volgt de dreiging met een rechtzaak.

Om een betaling te eisen bestaan er gerechtelijk verschillende procedures voor.

De wet “La Ley de Enjuiciamento Civil” (civielrecht) biedt sinds 8 januari 2001 verschillende mogelijkheden om sneller de rechten van partijen te beschermen. In de praktijk kunnen burgers  een snelrechtprocedure laten aanvangen voor schulden tot € 900,--

Een waarschuwingsprocedure (Procediamento Monitorio) is mogelijk volgens de artikelen: 812 tot 818 van eerder vermelde wet. Men kan dan betalingen eisen tot € 30.000,--

Indien de opgeëiste schuld meer dan € 30.000,-- bedraagt  dan volgt men de procedure van een gewone rechtszaak.

Volgens de Spaanse wet is het mogelijk in te gaan tegen de beheerders vennootschap, waardoor schulden makkelijker kunnen worden geïnd. Voorts bestaan wettelijke maatregelen om betalingen zoveel mogelijk te garanderen, door preventieve beslaglegging op bezit van de schuldenaar. Indien de wettelijke eis succes heeft zal het vonnis zonder verdere gerechtelijke stappen worden ten uitvoer gebracht.

SEXUELE VRIJHEID IN SPANJE

De Spaanse grondwet stelt, dat vrijheid een hogere waarde is, die een bijzondere bescherming verdient. Men komt echter wel met deze regel in contramine indien de sexuele vrijheid van anderen worden geschonden.

Het naaktlopen in het openbaar is in principe daarom volgens de Spaanse strafwet ook niet strafbaar. 

Gemeenten hebben gekozen om bepaalde aangegeven stranden/gebieden vrij te geven voor het beoefenen van het nudisme/naturisme. Zij die de grenzen van de aangewezen stranden/gebieden  overschrijden kunnen derhalve niet Strafrechtelijk worden vervolgt. De betreffende gemeenten kunnen echter wel, ter bescherming van degenen die tegen het naaktlopen in het openbaar zijn en daarmee oneens zijn, administratieve sancties opleggen in de vorm van geldboetes. 

Het naaktlopen in het openbaar krijgt echter wel strafrechtelijke gevolgen, indien minderjarige kinderen aan exhibitionisme worden blootgesteld door volwassenen. Op deze overtreding van artikel 185 van hert Spaanse Strafrecht staat daarom ook gevangenisstraf van 24 maanden.

De bescherming van minderjarigen is een heilig principe voor de wetgever. Indien een volwassen persoon de minderjarige tegen hun wil het zicht op een naakt lichaam opdringt dan is de toegestane grens overschreden. De wetgever stelt dat naaktheid niet obsceen is, maar wel dat de vrijheid van minderjarigen aangedaan wordt, die alle respect en bescherming verdienen.