IMG_1337.JPGIMG_0179.jpgIMG_1178.JPGIMG_1414.jpg100_0804.jpgIMG_1428.JPG

VERKEERSBOETES IN SPANJE

Teneinde haar leden erop attent te maken dat verkeersovertredingen in Spanje toch grote financiële consequenties zouden kunnen hebben, heeft  de “RACE” een Spaanse vereniging die vergelijkbaar is met de Nederlandse ANWB een lijst met verkeersfouten in omloop gebracht, voor welke categorie van overtredingen de volgende geldboetes kunnen worden opgelegd tussen € 1,- tot € 301,-

Het is de bestuurder verboden over een openbare weg rijden indien:
- het voertuig niet ITV goedgekeurd is;
- tijdens het rijden apparaten in gebruik zijn, waardoor de aandacht voor het rijden en het verkeer
worden afgeleid;
- hij tijdens het rijden gebruikt maakt van een handtelefoon;
- in het voertuig radar detectie apparatuur aanwezig is;
- ook door de passagiers geen gebruik wordt gemaakt van de aanwezige autogordels, voor kinderen tot
een bepaalde leeftijd geen gebruik wordt gemaakt van een kinderstoel en voor motorrijders en hun
passagier(s) geen gebruik wordt gemaakt van een deugdelijke helm die op voorgeschreven wijze is
vastgemaakt;
- met een verlopen (en dus ongeldig) rijbewijs.

Op de volgende overtreding staat een boete van tussen de € 301,- en € 602,-
- hij niet in het bezit is van een geldig rijbewijs;
- hij  met een voertuig rijdt zonder kenteken en/of met technische gebreken aan het voertuig;
- hij met een voertuig over een autoweg of autosnelweg rijdt, waarmede verboden is over deze wegen te
rijden;
- hij niet de juiste autobescheiden kan overleggen en de bestuurder zich onvoldoende  kan identificeren.
Uiteraard is deze opsomming slechts een deel van de hele scala aan overtredingen waar een boete op
staat.

De verbalisant bepaalt de hoogte van de boete. Dit is afhankelijk van plaats, situatie en gevaarzetting tijdens het plegen van de overtreding.

Bestuurders, wees dus gewaarschuwd!!!

WEERONLINE

Viamichelin

ANWB NL

ANWB EUSPAANSE RIJBEWIJZEN: /VERLENGING/VERNIEUWING VAN NEDERLANDS RIJBEWIJS IN SPANJE

Rijbewijzen in Nederland hebben eigenlijk een geldigheid van onbeperkte duur. Wel dient men op aangegeven momenten, om de 10 jaren tot de 65ste jarige leeftijd, het rijbewijs te ”updaten”. Bekeken wordt dan of men nog alle categorieën van het rijbewijs gebruikt en of men over de nodige rijvaardigheid beschikt, terwijl de pasfoto wordt vernieuwd. Ook in Nederland zijn, net als in de andere EU landen, lichamelijke en psychische keuringen verplicht. Deze medische keuringen vinden door (aangewezen) artsen plaats. Zij beschikken dan ook over de ter zake nodige formulieren.

Bij twijfel omtrent rijvaardigheid, kan het Centraal Bureau voor afgifte van Rijvaardigheidsbewijzen te Rijswijk (NL) een nadere test vorderen. Afhankelijk van de uitslag ervan worden dan al dan niet de categorieën beperkt. Alle keuringen en het vernieuwen van rijbewijzen kosten geld. De bedragen ervan verschillen per gemeente c.q. per provincie. Het is daarom van belang bij de instantie c.q. bij de gemeente die het rijbewijs afgeeft de bedragen op te vragen. In Nederland is het mogelijk om rijbewijzen in de vorm en ter grote van een creditcard aan te vragen.

De gemeente waar u woonachtig is, is belast met de afgifte van rijbewijzen. Met andere woorden als u Nederlander bent maar in Spanje woont (resident is), dan is voor Spanje de Jefatura Provincial deTráfico de enige bevoegde instantie die uw nieuwe rijbewijs afgeeft of verlengt (EU geregeld).

De regels voor het hebben en vernieuwen van een rijbewijs zijn in elk EU land deels anders. Dit geldt ook voor de geldigheidsduur ervan.

Naast de vereiste lichamelijke en psychische keuringen bij daartoe aangewezen artsen is een test verplicht, die bij de categorie die u aanvraagt behoort. Ook voor deze test zijn centra aangewezen. Op de website van de algemene directie van verkeer in Spanje : www.dgt.es staan de betreffende adressen en de ter zake van belang zijde informaties beschikbaar.

Buitenlanders dienen naast hun paspoort of residencia-kaart, de originele uitslagen van de diverse ondergane testen, 2 goed gelijkende pasfoto’s conform de eisen, en een kopie bij te voegen van hun buitenlandse rijbewijs (dus voor en achterzijde ervan). Ook kan een “bewijs van echtheid van het rijbewijs” worden geëist. Dit bewijs kan door Nederlanders digitaal worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor het wegverkeer. www.rdw.nl

Omdat in Spanje de procedure voor vernieuwing van een rijbewijs tijd in beslag neemt, kan bij het Centrum die de verkeerstesten afneemt een “voorlopig formulier” worden aangevraagd, waardoor u “toegestaan” wordt toch te blijven autorijden. Dit voorlopige bewijs is geen rijbewijs en dus NIET in het buitenland geldig!

Ditzelfde verkeercentrum kan, tegen uitsluitend de administratiekosten, bij de verdere aanvraag van uw nieuwe rijbewijs bemiddelen. Het rijbewijs ontvangt u dan later per post.

Ten overvloede:
Bij dit centrum ondertekent men de uitslag van de afgenomen testen. Op het door u ondertekende aanvraagformulier dient tevens een aantekening te zijn dat u de ter zake dienende belasting heeft betaald.

Bijgevoegd dient voorts te worden: 
- 2 goed gelijkende pasfoto’s conform de eisen;
- een kopie van beide zijden van Uw verlopen rijbewijs;
- een bewijs van echtheid ervan afgegeven door R.D.W. in Nederland;
- een kopie paspoort of Spaanse residencia-kaart (het origineel dient wel aan de ambtenaar getoond te
worden);
- opgave van N.I.E./ C.F.I of N.I.F nummer (vergelijkbaar met Sofi nummer in NL);
- een bewijs van betaling van de leges.

Bron: www.dgt.es en http://www.dgt.es/tramites/conductores/prorroga.htm

PUNTENRIJBEWIJS

Per 1 juli 2006 is ook in Spanje het puntenrijbewijs van kracht geworden.

Iedere bestuurder met meer dan 3 jaar rijervaring heeft 12 punten. Heeft de bestuurder minder dan 3 jaar rijervaring dan heeft hij recht op 8 punten.
Indien uw rijbewijs verloopt en daardoor de 12 punten komen te vervallen (verlopen zijn) dan heeft u bij uw nieuwe rijbewijs slechts recht op 8 punten.
Voor gemaakte verkeersfouten worden van de u toegekende punten, punten afgetrokken.
Het verlies van alle 12 c.q. 8 punten, houdt in dat u uw rijbewijs voor zes maanden wordt ingetrokken. U mag dan 6 maanden niet rijden.
Na de aangegeven 6 maanden dient u, als u uw rijbewijs weer terug wilt hebben, een verkeerscursus te volgen en deze met goed gevolg te hebben afgerond.

Indien u in 3 jaren geen strafpunten heeft opgelopen, dan heeft u recht op een premie van 2 punten en na een jaar gevolgd door nog 1 punt. Het totaal aantal  punten bedraagt dan 15.

U kunt punten verliezen door:

Overtreding

Aantal strafpunten

Gevaarlijk parkeren in bocht of in tunnel

2

Rijden op stroken van bijvoorbeeld openbaar vervoer

2

Rijden zonder licht bij avond

2

Negeren van een verkeersbord

3

Telefoneren tijdens het besturen van uw auto

3

Rijden zonder veiligheidsgordel

3

Tekort achter voorligger rijden

3

Teveel passagiers vervoeren

4

Brandende sigaret uit auto gooien

4

Gevaarlijk rijden door overschrijding van max. snelheid 30%

4

Stopteken negeren of door rood verkeerslicht rijden

4

Gevaarlijk rijden of op snelweg achteruitrijden

4

Onder invloed van alcoholische drank of drugs rijden

6

Overschrijding van maximum snelheid met 50%

6

Voor meer info zie: http://www.dgt.es/portal/es/oficina_virtual/permiso_por_puntos/

ALS NEDERLANDS INGEZETENE MET EEN BUITENLANDSE AUTO IN NEDERLAND RIJDEN:

Verplichtingen van Nederlands ingezetene die met een auto met Spaans (of uit een ander EU land) kenteken in Nederland wil rijden, mag dit alleen met een ontheffing onder strikte voorwaarden, gedurende maximaal een maal per jaar gedurende twee weken doen.

Formeel moet een Nederlands ingezetene, die met een buitenlandse auto in Nederland rijdt voor dit voertuig bijzondere verbruiksbelasting (BPM) en wegenbelasting (MRB) betalen.

Vrijstellingen/verlengingen/afzeggingen, etc. en nadere informatie kunnen tijdig elektronisch worden aangevraagd en bekeken via www.belastingdienst.nl of via: http://www.belastingdienst.nl/particulier/auto_vervoer.html

Naast deze vergunning/vrijstelling dienen de overige bescheiden van voertuig waaronder de verzekering (groene kaart) op aanvraag/eerste vordering van de controlerende ambtenaar (politie en douane) getoond en overhandigd te worden.

Indien u, een ooit in Nederland, ingevoerde en later naar bijvoorbeeld Spanje geëxporteerde auto rijdt en dus BPM heeft betaald, dan in het verstandig eventuele Nederlandse bescheiden terzake bij de overige bescheiden van het voertuig te voegen. Vaak is opgave van een eerder in Nederland afgegeven kenteken voldoende om de eerdere betaling van BPM te doen controleren en aan te tonen.

De vergunning/ontheffing gaat in zodra u op Nederlandse bodem rijdt. U mag eisen, dat de controlerende ambtenaren zich deugdelijk legitimeren.

BESTUURDERS VAN MOTORVOERTUIGEN OPGELET!

In november 2007 is het verkeersrecht in Spanje aangepast/veranderd.
Thans kan daarom voor ernstige verkeersovertredingen gevangenisstraffen worden opgelegd.

Op 60 km per uur te snel rijden binnen de bebouwde kommen en 80 km per uur te snel rijden buiten de bebouwde kommen kan de rechter een gevangenisstraf  van 3 (drie) tot 6 (zes) maanden gevangenisstraf opleggen.

Bestuurders die met 1,2 promille alcoholgehalte in hun bloed over de openbare weg rijden hangt eenzelfde straf boven het hoofd. De zelfde straffen gelden ook voor het rijden zonder rijbewijs of waarvan alle rijbewijspunten zijn ingenomen. Deze laatste overtreder hangt bovendien een ontzegging van de rijbevoegdheid van zes maanden boven het hoofd.

Indien de bestuurder bewust roekeloos op de weg rijdt waardoor het leven van anderen in gevaar wordt gebracht, kan dit leiden tot een gevangenisstraf tussen de 2  (twee) en 5 (vijf) jaren.

In 2 maanden tijd, sinds de inwerkingtreding van deze nieuwe strafwetregeling, zijn reeds 275 bestuurders aangehouden voor feiten waarop gevangenisstraf is gesteld. Er werden bovendien in deze 2 maanden 267 bestuurders verbaliseert voor het besturen van hun auto met een alcohol promillage in hun bloed van meer dan 1,2 promille.

Bestuurders, wees gewaarschuwd!

VERKEERSBOETES EU LANDEN

Binnen de EU zijn tussen alle 27 EU landen overeenkomsten gesloten waardoor onder andere het innen van verkeersboetes over de grenzen kunnen worden vergemakkelijkt en ook daadwerkelijk worden uigevoerd.

Deze maatregel beoogt vooral overtreders van verkeersregels hun boetes toch, kan het zijn op korte termijn, te laten betalen. Het een en ander vloeit voort uit de wens om rechtsgelijkheid ten opzichte van de lokale weggebruikers, te voorkomen. Tot nu toe worden boetes van overtreders van snelheid, rode verkeerslichten negeren, het niet dragen van autogordels,etc. over de grenzen nauwelijks geïnd. Deze genoemde overtredingen vormen in diverse EU landen nota bene doodoorzaak nummer één.

Weggebruikers, u is gewaarschuwd!