IMG_1337.JPGIMG_1428.JPGIMG_0179.jpgIMG_1414.jpg100_0804.jpgIMG_1178.JPG

Een volmacht houdt in: toestemming geven aan een persoon om namens deze volmachtgever juridische handelingen te verrichten.

Volmachten ontstaan en vergaan.
Indien de volmacht het vooraf gestelde doel heeft bereikt dan wel niet meer dient, dan ik het zaak deze volmacht te herroepen of anders gezegd te beëindigen. Dit moet geschieden ten kantore van de Notaris, die de volmacht heeft opgemaakt en waar de volmacht was ondertekend. Het doen vervallen van de volmacht kan eventueel per aangetekende brief aan de betreffende Notaris te gebeuren. Deze beslissing dient door de Notaris die het aangaat aan de gevolmachtigde worden medegedeeld.

Er zijn diverse soorten volmachten.
Men kan een gevolmachtigde de volmacht geven een vastgoed te kopen en te verkopen. Het komt voor, dat zo’n gevolmachtigde deze bevoegdheid krijgt van meerdere partijen, waardoor hij zowel koper als verkoper is. Men moet zich afvragen of dit de ideale situatie is. De Spaanse wet staat dergelijke volmachten echter toe.
Elke volmacht heeft bepaalde risico’s in zich en is voor de gever een belangrijke beslissing. Immers een gevolmachtigde heeft de gedeeltelijke beslissing over de rechten van een ander.
Soms is een volmacht onvermijdelijk, zoals bij de oprichting van een vennootschap. Voor de normale werking van zo’n bedrijf wordt dan meestal een algemeen volmacht gegeven aan de bestuurder om in naam van de vennootschap op te kunnen treden.

Sommige kopers of verkopers/volmachtgevers horen bij de makelaar over een “ottorney power”. Dit begrip kan in verband met het verstrekken van een volmacht voor wettelijke procedures een foutief begrip teweeg brengen.

Voor het vertegenwoordigen van een rechtszaak is in Spanje een “poder para pleitos” of te wel een volmacht voor rechtszaken vereist. Deze volmacht wordt gegeven aan de “procurador” of te wel een procesvertegenwoordiger, die beroepshalve z’n cliënt vertegenwoordigt bij de rechtbank, en aan advocaten die bij rechtsprocedures optreden als eisers/verweerders.

Een volmacht aan een advocaat kan niet dienen om een vastgoed te kopen namens een volmachtgever. Hiervoor dient een volmacht te zijn opgemaakt door een notaris. Uiteraard kan een advocaat buiten zijn vakgebied als gevolmachtigde worden aangewezen en namens anderen goederen kopen c.q. te verkopen.
Het afgeven van een volmacht dient dus met de nodige ernst overwegingen en genomen worden.

Degene die van een volmachtgever de volmacht ontvangt is wettelijk en moreel verplicht te handelen volgens de wettelijke belangen van de opdrachtgever.

Het is daarom van belang om in voorkomende gevallen uw ter zake terdege juridisch te laten informeren. Deze info is over het algemeen gratis. O.a. is het mogelijk dit telefonisch te doen via telefoonnummer: +34 609 324  313.